ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ણિવ્વેગ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ સં. નિર્વેગ ] पुं. ( પ્રાકૃત ) સંસારથી વિરક્તિ.
૨. वि. વેગ રહિત.