ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
તંદર  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ ફા. ] पुं. બુલબુલ પક્ષી.
पुं. વીજળી.