ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
તકદમા  
ઉચ્ચાર: ( તક઼દમા )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ અ. તખમીના ] पुं. ( હિંદી ) કોઈ ચીજ બનાવ્યા પહેલાં તેનું અંદાજ કાઢવું તે.
पुं. હિસાબની છેલ્લી તપાસણી.
वि. અગાઉનું.