ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
તકરીબન  
ઉચ્ચાર: ( તક઼રીબન )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ અ. ] अ. આશરે; લગભગ.