ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
તકરીરન  
ઉચ્ચાર: ( તક઼રીરન )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
अ. મોઢેથી.