ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
તકરીરયા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
वि. દલીલ કરવા જેવું.