ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
તકરીરી  
ઉચ્ચાર: ( તક઼રીરી )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ અ. ] वि. ગપ્પી.
वि. દલીલ કરવા જેવું.
वि. વાતોડિયું.
अ. મોઢાના બોલથી.