ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
તીયલ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ હિં. ] स्त्री. સ્ત્રીની કપડાંની જોડ; સાડી, પોલકું અને ઘાઘરો.