ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
તુનિયાર  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. તુનારો; તૂણવાનું કામ કરનાર માણસ.
पुं. પરચૂરણ વેપાર કરનાર માણસ.