ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
તુમનદાર  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ ફા. ] पुं. બંદૂક રાખનાર માણસ.
पुं. લશ્કરનો સરદાર.