ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ત્રાણકર્તા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ત્રાણકર્તૃ ] वि. છોડાવનાર; ઉદ્ધાર કરનાર.
वि. રક્ષણ કરનાર.