ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
થપોડું  
ઉચ્ચાર: ( થપોડું )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ

न. થપોલિયું; હાથે થાપેલું છાણું.
न. હાથથી થાપીને કરેલી ચીજ કે ઘાટ.