ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
થપોલું  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ

न. પહોળું ને પાતળું છાણું.
न. હાથથી થાપીને કરેલી ચીજ કે ઘાટ.