ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
થપો  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. કોર; કિનારો; `લેસ.`
पुं. તબલાં કે સતાર ઉપર કરવામાં આવતો આઘાત.