ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
થૂણામંડપ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. पुं. તંબૂ.
૨. पुं. થાંભલી ઉપર કરેલો માંડવો.