ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
થેકડો  
ઉચ્ચાર: ( થેકડ઼ો )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. पुं. છલંગ; કૂદકો; ફાળ; ઠેકડો.
૨. पुं. થોકડો.
૩. पुं. લાકડાનો કટકો; ખાટલાનાં ઈસ ઊપળાં બનાવવામાં વપરાતો લાકડાનો કટકો.