ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
થેકોસ્મિલિયા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. ખડકો બનાવનારી ખાસ જાતિનું જ્યુંરાસ સમયનું પરવાળાનું જીવડું.