ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
થેવા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ હિં. ] पुं. વીંટીનું વર્તુલ. તેમાં કીમતી પથ્થર બેસાડવામાં આવે છે.
पुं. વીંટીમાં બેસાડેલો કીમતી પથ્થર; નંગ.