ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
થોકેથોક  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
वि. પુષ્કળ; બહુ જ; ઘણું; ગાંસડેગાંસડા.
अ. જથ્થાબંધ હોય તેમ; થોકબંધ.