ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
દીપતરુ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] पुं. દીવાનું ઝાડ.
पुं. દેવદારનું ઝાડ.