ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
દીપતું  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
वि. છાજતું; ઘટતું; યોગ્ય; લાયક; ઉચિત.
वि. સુંદર; શોભીતું.