ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
દેહાર્ધ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] पुं. શરીરનો ઉપલો અર્ધ ભાગ.