ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
દેહાર્પણ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] न. દેહનો ત્યાગ; શરીરનું અર્પણ.