ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
દેહાર  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. મહોલ્લો; શેરી.