ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
પંકકરી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] पुं. કાદવ જેને પ્રિય છે તેવું પક્ષી; ટિટિહરી નામનું પક્ષી.