ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
પંકકર્વટ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] पुं. પાણીવાળો કાદવ.