ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
પંકક્રીડ  
ઉચ્ચાર: ( પંકક્રીડ઼ )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] पुं. ભૂંડ; ડુક્કર.
वि. કાદવમાં ખેલનાર.