ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
પંકક્રીડ  
ઉચ્ચાર: ( પંકક્રીડ઼ )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ સં. ] पुं. ભૂંડ; ડુક્કર.
૨. वि. કાદવમાં ખેલનાર.