ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
પંકગર્તિ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
જુઓ પંકગડક.