ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
પંકજનયન  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ સં. ] पुं. પરમાત્મા.
૨. वि. કમળ સમાન આંખોવાળું.