ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
પંકજન્મા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ સં. પંકજન્મન્ ] पुं. સારસ પક્ષી.
૨. न. કમળ.
૩. वि. કાદવમાં ઉત્પન્ન થનાર.