ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
પંકજન્મા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. પંકજન્મન્ ] पुं. સારસ પક્ષી.
न. કમળ.
वि. કાદવમાં ઉત્પન્ન થનાર.