ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
લાવણી દક્ષિણી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स्त्री. ( સંગીત ) એક જાતનો તાલ. દા દાદા દાદા દાલ લદાદા દાદા એ પ્રમાણે તેની ૨૨ સંજ્ઞા છે.