ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
લાવણીપત્રક  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
न. સરકારી લેણાનું આસામીવાર પત્રક.