ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
વંકડું  
ઉચ્ચાર: ( વંકડ઼ું )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
જુઓ વંક.