ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
વંકહાર  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. એ નામનો એક જાતનો હાર.