ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
વંકાવવું  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
स. क्रि. વંકાય તેમ કરવું.