ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
વંકાવું  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
अ. क्रि. આડા થવું; રિસાવું; પોતાના મતની વિરુદ્ધ કે પોતાને નહિ પસંદ એવું કંઈ બનતાં સહકારમાંથી દૂર ખસી જવું તે.
अ. क्रि. વાંકું થવું; વળવું; વણાંક કે વાંક આવવો.