ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
વંકું  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. वि. અટપટું.
૨. वि. બહાદુર; શૂરવીર.
૩. वि. વાંકું; વાંકડું; ફાંકડું.