ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
વંક્રિ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. पुं. એક જાતનું વાદિત્ર.
૨. स्त्री. પડખાંનું હાડકું.
૩. न. ઘરનું લાકડું.