ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
વંક્ષણ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] पुं. સાથળની ઉપરનો સાંધો; જાંઘ; સાથળનું મૂળ.
न. ઊરુસંધિ; કટિવંક્ષણ.