ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
વંગડ  
ઉચ્ચાર: ( વંગડ઼ )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. મોચીનું એક ઓજાર; વીંગડો.
पुं. હાથીના દાંત ઉપર મજબૂતી સારુ એક વિશેષ પ્રકારનું બંધન બાંધવામાં આવે છે તે.