ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
વંગન  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] पुं. રીંગણું.