ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
વંગારી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. ( પિંગળ ) એ નામે એક સમજાતિ માત્રામેળ છંદ. તે દ્રૌપદી છંદનો એક ભેદ છે. તેમાં ૧૪ અને ૯૪ લઘુ ૧૨૨ માત્રા હોય છે.