ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
વંગેશ્વરરસ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. ( વૈદ્યક ) એ નામે વૈદ્યક પ્રસિદ્ધ એક રસ; એક ઔષધિ