ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
સંકટગ્રસ્ત  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
वि. મુશ્કેલીમાં ફસાયેલું.