ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
સંકટનાશન  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. न. સંકટ નાશ પામવું તે.
૨. वि. સંકટનો નાશ કરે એવું.