ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
સંકટનાશન  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
न. સંકટ નાશ પામવું તે.
वि. સંકટનો નાશ કરે એવું.