ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
સંકટનિવારણ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] न. દુ:ખોમાંથી મુક્ત કરવું તે; મદદ આપી સંકટ દૂર કરવું તે.