ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
સંકટમોયું  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
वि. ( શિલ્પ ) પેસતાં સાંકડા મોંવાળું ઘર માટે બોલાય છે.