ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
અંકકાર  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. पुं. ચોક્સી; સોનારૂપાની પરીક્ષા કરનાર.
૨. पुं. ઢગરાની ઉપરનો ભાગ.
૩. पुं. નિશાની; કાપડની કીમત બતાવનારો આંક.
૪. पुं. ભાગ; હિસ્સો.
૫. [ સં. અંક ( આંકડો ) + કાર ( કરનાર ) ] न. આંકડા કે હિસાબ માંડનાર માણસ.
૬. न. યુદ્ધ કે બાજીમાં હાર જીતનો નિર્ણય કરનાર માણસ.