ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
અંકક  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. અંક્ ( ગણવું ) ] वि. ગણતરી કરનાર; હિસાબ રાખનાર.
[ સં. અંક્ ( ચિહ્ન કરવું ) ] वि. ચિહ્ન કે નિશાની કરનાર.