ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
જિયા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ હિં. ] पुं. દમ; જીવન.
૨. पुं. પ્યારો.
૩. स्त्री. બહેન.
૪. स्त्री. મા.