ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
જિયા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ હિં. ] पुं. દમ; જીવન.
पुं. પ્યારો.
स्त्री. બહેન.
स्त्री. મા.